Napísali o nás

V areáli Zariadenia sociálnych služieb Krásna pribudlo oddychové centrum

29. JÚLA 2023VOBRAZE.SK EKONOMIKA, SPONZOROVANÉ

V areáli Zariadenia sociálnych služieb Krásna, v miestnej časti obce Veľké Teriakovce, najnovšie pribudlo oddychové centrum so stromčekmi. Pri budove vyrástol park s altánkom na opekanie a lavičkami. Súčasťou parku je aj možnosť projekcie a premietania filmov. "Cieľom je spojiť ľudí viacerých generácií s komunitou, priam celé generácie, aby naši klienti neboli segregovaní a zapájali sa do činností. Aby to tu bolo atraktívnejšie. Chodia sem tráviť čas aj obyvatelia z okolitých domov aj návštevy, ktoré prídu pozrieť svojich rodičov či starých rodičov," povedala Ivana Nežerná, štatutárna zástupkyňa OZ M-VITAL-V.I.P., ktoré domov seniorov prevádzkuje.

Novinke sa obyvatelia domova i časti Krásna tešia, v altánku sa dokonca zastavujú aj cyklisti a boli tam už aj motorkári. "Odstavili tu motorky a sadli si do altánku. Ponúkli sme im koláčiky, bolo to veľmi milé," podotkla Nežerná. Okrem chodníkov pribudlo aj nové jazierko či vyvýšené záhony na bylinky. Od hlavnej cesty delí areál stromoradie tují. V záhrade tak seniori môžu tráviť čas so svojimi vnúčatmi v rodinnej atmosfére.

Okrem riaditeľky, ktorá je zároveň aj sociálna pracovníčka, v ZZS pracuje šesť opatrovateliek či inštruktorka sociálnej rehabilitácie. "Máme tu aj záhradníka a správcu záhrady, ktorí sa starajú o novú záhradu, ako aj o zveľaďovanie oddychovo-relaxačného areálu. Budú tu mať čo robiť. Ich pracovné miesta vznikli ako súčasť projektu zriadenia areálu parku. Vznikol za podpory MAS Malohont, ktoré vyhlásilo výzvu a na areál sme získali 100 tisíc eur, okrem toho sme projekt financovali sumou 6 tisíc eur. Udržateľnosť projektu je päť rokov, no podľa riaditeľky tento areál bude verejnosti slúžiť aj dlhšie. "Dúfam, že sa to tu bude len rozširovať. Máme v pláne viaceré ďalšie aktivity," avizuje.

Práce realizovala spoločnosť Lumber house z Rimavských Zalužian. Podľa Nežernej sa do diania a chodu zariadenia zapájajú aj rodinní príslušníci formou sponzorských darov.

Zariadenie sociálnych služieb má kapacitu 20 klientov a v súčasnosti je jeho kapacita naplnená. Aké sú možnosti využitia služieb, ako aj poradovníky sa záujemcovia dozvedia na oficiálnej stránke ZZS Krásna. "Ak niekto potrebuje takúto službu, treba si hlavne podať žiadosť," podotkla Nežerná, ktorá má dlhoročné skúsenosti s prácou v sociálnej oblasti a spolupracuje aj so Slovenským Červeným krížom. V sociálnom zariadení sú sedemdesiatnici, ale aj viacero deväťdesiatnikov.

"Malé" zariadenie zároveň umožňuje vytvárať a udržiavať komornejšie prostredie a rodinnú atmosféru, ale najmä individuálny prístup ku každému klientovi.

Zdroj: PR-článok


Čo je to REMINISCENCIA a ako ju môžeme využiť...

Ľudia vo vyššom veku prechádzajú rôznymi životnými zmenami, na ktoré sa niektorí z nich ťažko adaptujú. Môže to byť odchod do dôchodku a tým spôsobená strata kontaktu s pracovným kolektívom, môže to byť strata životného partnera alebo zhoršenie zdravotného stavu.

Metóda reminiscencie pomáha človeku vnímať obdobie staroby ako rovnocenné v porovnaním s mladšími životnými obdobiami, a tak napomáha vyrovnať sa alebo adaptovať na zmeny v tomto období života. Pri reminiscencii sa opierame o fakt, že spomínanie je prirodzený proces, ktorý predstavu je základnú existenčnú potrebu v každom období ľudského života. Spomínanie je podmienkou ľudského rozvoja, teda zmysluplnosti ľudského života v starobe.

Môže staroba človeku priniesť, ponúknuť niečo nové? Aj toto životné obdobie je prínosné, dokonca veľmi dôležité. Pri spomínaní vytvárame priestor a podmienky pre vznik novej vnútornej psychologickej klímy pre spracovanie
a prehodnocovanie životných skúseností. Človek práve v tomto období získava životnú integritu a zhodnocuje predchádzajúce obdobia svojho života.
Ak vytvoríme priaznivé podmienky pre tieto dôležité procesy, výrazne tak ovplyvníme kvalitu života človeka - v zdraví, ale aj v prípade ochorenia na demenciu.
Na reminiscenciu by sme sa nemali pozerať iba ako na separátnu aktivitu, ktorú robíme len v špecifickom čase, ale ako dôležitý spôsob komunikácie a zamestnávania ľudí v každom čase prostredníctvom sprítomňovania ich dlhodobých spomienok.
Zvlášť je to dôležité u osôb, ktoré majú problémy s krátkodobou pamäťou - čo je signifikantný znak demencie. Rozpamätávanie tak podporuje a obohacuje celkový opatrovateľský prístup. Spomínanie môže byť aj dôležitá medzigeneračná aktivita. Môže pomôcť vnúčatám byť v interakcii so starými rodičmi, ktorí majú demenciu a snáď aj porozumieť, napr. tomu, prečo si starý otec zamieňa ich mená.
Spomínanie nie je len o rozprávaní /hovorení. Je možné spomínať na niekoľkých úrovniach. Ak je problém verbálna komunikácia a človek má problém s vyjadrovaním, môže ukázať na veci, ktoré pozná - využijeme vizuálne pomôcky ako fotografie alebo knihy. Keď sa použije starý predmet ako pomôcka na rozpamätanie, je možné pred osobou s demenciou demonštrovať , ako sa konkrétny predmet používal pred rokmi, napr. mlynček na kávu. Pri spomienke na detské hry si môžeme ukázať ako sa vyrába píšťalka z vŕbového prútia alebo ako si vyhĺbime správnu jamku na hru o guľky. Výhodou aktivít v reminiscenčných stretnutiach je teda využitie pracovnej činnosti. Avšak aj hudba a tanec, výtvarné techniky, pohybové cvičenia, činností z programu denných prác a ďalšie kreatívne techniky.