— ČO PONÚKAME —


Služby

Cieľovou skupinou sú občania v dôchodkovom veku, odkázaní na pomoc inej osoby, v zmysle § 35 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej osoby, alebo fyzickej osobe, ktorá potrebuje poskytovanie sociálnej služby z iných vážnych dôvodov. V súčasnosti v zariadení pre seniorov žije 19 klientov. Okrem klasických služieb - ubytovania, stravovania, upratovania, prania, žehlenia a údržby bielizne a šatstva sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, zabezpečuje sa zdravotná starostlivosť cestou obvodného lekára a vytvárajú sa podmienky pre úschovu cenných vecí, či záujmovú činnosť. Dôležitou súčasťou života klientov je napĺňanie voľnočasových aktivít. Zariadenie sa snaží vytvárať podmienky najmä pre činnosti, ktoré sú zmysluplné, dodávajú klientom pocit potrebnosti a užitočnosti. Metóda vlastných každodenných potrieb je individuálne napĺňaná každý deň. Veľký význam v rámci sociálnej rehabilitácie sa prikladá vedeniu klientov k rozvíjaniu a čím dlhšiemu zachovaniu sebaobslužných činností. Dôraz sa kladie na rozvíjanie vzájomnej pomoci - neočakávať iba pasívne na starostlivosť personálu, ale všímať si potreby toho druhého, pomôcť mu napr. pri obliekaní, pri vstávaní zo stoličky, doprevádzať ku stolu, do kaplnky, na prechádzku, podať potrebnú vec, prejaviť tomu druhému pozornosť... I keď ide v podstate o maličkosti, je to akási forma "pomoci k svojpomoci". Hlavnou snahou je vytvoriť u klienta pocit istoty, že je v tomto zariadení potrebný, chcený a milovaný, nie trpený, odložený a zbytočný.

Ubytovanie

   
 • v dvojlôžkových izbách so samostatnou kúpeľňou a WC s umývadlom 
 • v trojlôžkových izbách s umývadlom a WC a zdieľanou bezbariérovou kúpeľňou
 • pohodlné polohovateľné lôžka,
 • komfortné antidekubitné matrace na prevenciu proti preležaninám, 
 • signalizačné zariadenia na privolanie personálu.

Stravovanie

 • stravu pripravovanú vo vlastnej kuchyni z čerstvých sezónnych surovín. 
 • Podávame 5x denne racionálnu stravu, šetriacu stravu alebo 6x denne diabetickú stravu

Starostlivosť

 • bezpečie a starostlivosť o klienta počas denných aj nočných hodín,
 • lekársku starostlivosť formou individuálneho plánu a pravidelných návštev lekára priamo v zariadení,
 • opatrovateľskú starostlivosť certifikovaných opatrovateľov 24 hodín denne,
 • ošetrovateľskú starostlivosť prostredníctvom firmy ADOS
 • aktivity v rámci programu sociálnej rehabilitácie, so zreteľom na individuálne záujmy a potreby klientov

Čo je u nás samozrejmosťou

 • bezbariérovosť celého zariadenia, 
 • individuálny prístup ku každému klientovi
 • vlastná práčovňa,
 • pravidelné informovanie rodinných príslušníkov o zdravotnom stave klienta prostredníctvom lekára
 • zabezpečovanie spoločenských a kultúrnych aktivít,
 • rešpektovanie súkromia klientov a možnosť rozhodovania o svojom voľnom čase,
 • rešpektovanie vierovyznania
 • návštevy rodinných príslušníkov kedykoľvek počas dňa (podľa aktuálne platných nariadení MZSR)