— Dokumenty —

                                         - Cenník -


                                  - Prihláška/Tlačivá -

                                                                     Ako sa stať klientom?

Klientom ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB KRÁSNA sa môže stať fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek.

Klient zariadeniu predkladá:

  1. Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

  2. Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a Posudok o odkázanosti na sociálnu službu.

  3. V Prípade nástupu z domáceho prostredia predložiť tlačivo: potvrdenie o bezinfekčnosti.

  4. Lekárske správy od odborných lekárov, nie staršie ako 2 mesiace.

  5. Vyhlásenie o majetku.

  6. Výmer o dôchodku.

Žiadateľ zašle vyplnenú Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby:

elektronicky na emailovú adresu: zsskrasna@gmail.com,

poštou na adresu: Zariadenie sociálnych služieb Krásna, 980 51 Veľké Teriakovce, časť Krásna 232 

po predchádzajúcom dohovore prinesie osobne.